Статут

СТАТУТ

 ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ

 “Ліга Інформаційних Технологій”

 (Ідентифікаційний код юридичної особи – 40241994)

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “Ліга Інформаційних Технологій”, далі — Спілка (ідентифікаційний код юридичної особи – 40241994), є громадським об’єднанням, яке створене та діє на підставі Закону України «Про громадські об’єднання», іншого чинного законодавства України, яке регулює порядок створення та діяльності громадських об’єднань, зареєстрована (легалізована) Шевченківським районним управлінням юстиції у м. Києві (наказ від 22.01.2016 р. №874/01-28, свідоцтво №1452971 від 22.01.2016 р.), дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи  – 29.01.2016 року, номер запису: 1 074 102 0000 058165.

1.2. Спілка є недержавною, неприбутковою, непідприємницькою, неполітичною громадською спілкою, яка діє на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.

1.3. Діяльність Спілки здійснюється відповідно до законодавства України і цього Статуту, та ухвалених відповідно до цього Статуту документів.

1.4. Спілка є юридичною особою. Спілка має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Спілка має право відкривати поточні та інші рахунки як у національній, так і в іноземній валюті в установах банків, має печатку, штампи, бланк, які затверджуються Виконавчим директором, президентом, та символіку, зразки якої затверджуються Правлінням, а символіка реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.5. Найменування Спілки українською мовою:

1.5.1. Повне – ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “Ліга Інформаційних Технологій”,

1.5.2. Скорочене – ГС “Ліга ІТ”,

1.6. Найменування Спілки англійською мовою:

1.6.1. Повне – “Liga Information Technology”.

1.6.2. Скорочене – “Liga IT”.

1.7. Місцезнаходження Спілки: 04050, Україна, місто Київ, вулиця Глибочицька, будинок 28.

 1. МЕТА (ЦІЛІ) І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

2.1. Спілка створена з метою (ціллю) здійснення та захисту прав і свобод членів Спілки, інтереси яких зосереджуються на сфері інформаційних технологій, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, творчих, наукових, та інших інтересів членів Спілки, шляхом сприяння ефективному розвитку галузі інформаційних технологій в Україні та міжнародного співробітництва в цій галузі .

2.2. До основних напрямів діяльності Спілки належать:

2.2.1. сприяння об’єднанню учасників галузі інформаційних технологій в  Україні;

2.2.2. сприяння розвитку галузі інформаційних технологій в Україні та розповсюдження інформаційних технологій в діяльності органів всіх гілок влади в Україні, органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ, організацій всіх форм власності, та сприяння практичному застосуванню інформаційних технологій в їх діяльності;

2.2.3.  підтримка та розвиток ділових контактів членів Спілки з органами всіх гілок влади в Україні, з органами місцевого самоврядування, іншими підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, підготовка пропозицій щодо заходів державного регулювання питань галузі інформаційних технологій;

2.2.4. участь в діяльності органів державної законодавчої, виконавчої влади та в органах самоврядування в межах наданих Спілці законодавством повноважень з питань розвитку інформаційних технологій в Україні, участь в розробці нормативно-правових та підзаконних правових актів, положень, інструкцій та інше, аналіз проектів законодавчих актів, які стосуються галузі інформаційних технологій, подання своїх зауважень, пропозицій  щодо цих документів, у тому числі, які розглядаються комітетами Верховної Ради України, Урядом,  та консультування з питань розвитку та впровадження інформаційних технологій, ефективності їх використання,

2.2.5. участь у розробці та наданні на розгляд органів державної влади проектів, пропозицій щодо законодавчих, нормативно-правових, науково-методичних, оперативних та інших питань у галузі інформаційних технологій, підтримка і сприяння розвитку ділових контактів з Верховною Радою України, Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами та відомствами виконавчої влади щодо галузі інформаційних технологій;

2.2.6. надання консультаційної та правової допомоги членам Спілки в галузі інформаційних технологій, їх розвитку та застосування в Україні, та з усіх інших питань, які стосуються їх діяльності з метою захисту їх прав та інтересів, відновлення порушених прав, та сприяння наданню такої допомоги;

2.2.7. сприяння розвитку і поліпшенню матеріально-технічної бази Спілки та членів Спілки, а також органів державної влади будь-якої ланки, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності с сфері інформаційних технологій;

2.2.8. сприяння наданню матеріальної та іншої допомоги членам Спілки з питань їх діяльності в сфері інформаційних технологій, розвитку та впровадженню інформаційних технологій, та з інших питань їх діяльності;

2.2.9. організація симпозіумів, конференцій, семінарів, зустрічей,  залучення вітчизняних та іноземних спеціалістів, експертів до участі в них з метою обміну досвідом роботи, сприяння встановленню ділових контактів між членами Спілки та іншими учасниками галузі інформаційних технологій, які діють в України та за кордоном, підвищення професіоналізму та кваліфікації членів Спілки;

2.2.10. організація, надання підтримки і сприяння в проведенні спеціалізованих виставок в Україні, а також сприяння участі членів Спілки в закордонних виставках;

2.2.11. сприяння Членам Спілки в просуванні на ринку послуг інформаційних технологій;

2.2.12. організація взаємодії з міжнародними профільними організаціями з метою розширення можливостей співробітництва, обміну інформацією;

2.2.13. висвітлення проблем Спілки та її Членів у засобах масової інформації;

2.2.14. організація співробітництва з державними органами, підприємствами та організаціями всіх форм власності, господарськими та громадськими об’єднаннями та організаціями, міжнародними організаціями, об’єднаннями, закордонними підприємствами з питань, що стосуються інформаційних технологій, у тому числі, з питань їх розвитку, розповсюдження та запровадження;

2.2.15. організація різних форм навчання фахівців, обміну позитивним досвідом, розробка та впровадження науково-технічної та інтелектуальної продукції, сприяння у створенні умов для виходу членів Спілки на закордонні ринки.

2.2.16. сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі інформаційних технологій шляхом розроблення, обговорення, внесення пропозицій щодо об’єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології.

2.3. Для здійснення мети та статутних завдань Спілка у встановленому чинним законодавством порядку має право:

2.3.1. організовувати представництво, представляти та захищати права й інтереси членів Спілки та окремих осіб в органах державної влади, в правоохоронних органах, в судах, в органах місцевого самоврядування, надавати інші види допомоги;

2.3.2. проводити конференції, фестивалі, семінари, конгреси, круглі столи, прес-конференції, форуми, збори, громадські слухання, навчальні (освітні) курси, школи, лекції, симпозіуми, з’їзди, виставки та інші публічні заходи;

2.3.3. вільно поширювати у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та предмет своєї діяльності;

2.3.4. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами та іншими зверненнями;

2.3.5. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

2.3.6. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Спілки та важливих питань державного і суспільного життя, брати участь участь у діяльності громадських рад при органах виконавчої влади;

2.3.7. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

2.3.8. проводити мирні зібрання;

2.3.9. засновувати засоби масової інформації та інформаційні агенції;

2.3.10. здійснювати видавничу діяльність у відповідності до законодавства України;

2.3.11. готувати, публікувати або поширювати інформаційні матеріали та видавничу продукцію;

2.3.12. виступати з ініціативами з різних питань суспільного життя;

2.3.13. підтримувати прямі міжнародні контакти та налагоджувати співробітництво з іноземними та міжнародними організаціями;

2.3.14. вести підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства);

2.3.15. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав;

2.3.16. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

2.3.17. відряджати представників Спілки на навчання, для участі в обмінах, а також для налагодження співпраці та реалізації спільних проектів чи з іншою метою для реалізації завдань Спілки;

2.3.18. проводити громадські дослідження з питань інформаційних технологій та дотримання прав учасників галузі інформаційних технологій, здійснювати громадський аналіз проектів законів та інших нормативно-правових актів з цих питань;

2.3.19. проводити громадські розслідування порушень прав людини та основоположних свобод;

2.3.20. здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до законодавства України.

2.4. Спілка зобов’язана щорічно оприлюднювати звіт про свою діяльність.

2.5. Спілка, створена нею юридична особа (товариство, підприємство) може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

2.6. Спілка, зареєстрована в установленому законом порядку, може мати всеукраїнський статус за наявності у неї відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, і якщо Спілка у встановленому законом порядку підтвердила такий статус.

Підтвердження всеукраїнського статусу Спілки та відмова від такого статусу є добровільними.

 1. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В СПІЛЦІ

3.1. Членами Спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними, що прийняті у члени Спілки в порядку, визначеному цим Статутом.

3.2. Усі члени Спілки користуються рівними правами і мають рівні обов’язки.

3.3. Члени Спілки – фізичні особи, здійснюють свої права особисто та/або через представників.

3.4. Члени Спілки – юридичні особи, здійснюють свої права через представників, уповноважених відповідно до порядку, визначеному законодавством.

3.5. Прийняття в Члени Спілки проводиться в індивідуальному порядку.

3.6. Особа, яка бажає бути прийнятою в члени Спілки має відповідати одному з наступних критеріїв:

– має добру репутацію;

– здійснює законну діяльність,

– має досвід роботи в сфері інформаційних технологій та суміжних з ними.

3.7. Прийняття в члени Спілки фізичної особи здійснюється на основі письмової заяви особи, що вступає до Спілки, яка подається до Правління Спілки.

Прийняття в члени Спілки юридичної особи проводиться на основі письмової заяви уповноваженого представника та рішення засновників (учасників) цієї юридичної особи з поданням до заяви належним чином засвідчених копій установчих документів (зокрема, статуту, установчого договору, документу, що підстверджує здійснення державної реєстрації та інших).

Також особа, яка має бажання бути прийнятою в члени Спілки разом із заявою подає до Правління Спілки письмову інформацію про свою діяльність та співпрацю із членами Спілки (копії укладених із членами Спілки угод, звіти про виконані проекти, рекомендації членів Спілки, що співпрацювали із організацією тощо) – якщо така діяльність мала місце.

Подану заяву про прийняття в Члени Спілки Правління Спілки розглядає у строк не більш, ніж 20 днів.

Подання заяви про вступ до Спілки в якості члена Спілки означає згоду з положеннями цього Статуту та іншими документами Спілки, а також згоду взяти на себе обов’язки члена Спілки, передбачених цим Статутом.

3.4. Рішення про прийняття до членів Спілки приймається Правлінням Спілки. Про прийняте рішення Правління заявник повідомляється у триденний строк.

3.5. Після повідомлення заявника про прийняття його до членів Спілки, особа, щодо якої прийняте рішення про прийннятя до членів Спілки, має сплатити вступний внесок. Після сплати вступного внеску новоприйнятий член Спілки придбаває всіх прав та обов’язків члена Спілки, йому видається сертифікат про членство в Спілці.

Членство в організації настає зі дня прийняття рішення Правління Спілки та сплати вступного внеску.

3.6. Повноваження засновників Спілки закінчуються після прийняття рішення про державну реєстрацію Спілки, з дати державної реєстрації засновники Спілки придбавають права членів Спілки без подання заяв про прийняття до членів спілки та рішення про сплату вступного внеску вирішується щодо них після початку діяльності Правління.

3.7. Членство в Спілці припиняється:

3.7.1. за власним бажанням члена Спілки після того, як він надав з цього приводу заяву до Правління, де він був на обліку;

3.7.2. за рішенням Правління у випадках:

– порушення членом Статуту Спілки та/або невиконання чинних рішень Правління, Виконавчого директора, Ревізійної комісії, Загальних зборів,

– здійснення дій, що принижують, спотворюють  репутацію Спілки, її Членів,

– здійснення дій, які наносять матеріальну шкоду Спілці, її Членам,

– безпідставної затримки в сплаті членських внесків більш ніж два місяці,

– недотримання членом Спілки стандартів етичної та професійної поведінки, затверджених Загальними зборами чи Правлінням,

– у разі ліквідації, припинення члена Спілки як юридичної особи або смерті члена Спілки – фізичної особи.

3.8. У разі добровільного виходу або припинення членства в Спілці на підставі рішення Правління, вступний та членські внески, внесені таким членом Спілки, поверненню не підлягають.

3.9. При зміні назви, організаційно-правової форми або будь-яких інших реквізитів члена Спілки юридичної особи не потребується повторного прийняття цього члена до Спілки та сплати повторного вступного внеску.

3.10. У разі реорганізації члена Спілки його правонаступник автоматично стає членом Спілки та набуває всі права та обов’язки реорганізованого члена Спілки. У разі небажання правонаступника бути членом Спілки він має право припинити своє членство у встановленому Статутом порядку.

3.11. Загальними зборами можуть бути обрані Почесні члени спілки на певний строк чи безстроково.

Загальні збори вправі обирати Почесних членів Спілки з числа юридичних осіб приватного права, громадських обєднань, фізичних осіб, що досягли 18 років, які зробили видатний внесок в галузь інформаційних технологій та її розвиток. Також Почесними членами спілки без рішення Загальних зборів є особи, які заснували Спілку.

Рішення про припинення членства в Спілці щодо Почесного члена, яке не пов’язане з власним бажанням члена Спілки, може бути прийняте лише Загальними зборами за поданням Правління Спілки.

3.12. Члени Спілки сплачують вступні та членські внески в порядку та в розмірі, визначеному Правлінням спілки у відповідному Положенні.

 1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СПІЛКИ

4.1. Члени Спілки мають право:

4.1.1. брати участь в діяльності Спілки;

4.1.2. обирати і бути обраними до керівних та контролюючого органів Спілки;

4.1.3. брати участь у плануванні і обговорюванні діяльності Спілки;

4.1.4. вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Спілки;

4.1.5. матеріально підтримувати діяльність Спілки;

4.1.6. користуватися майном Спілки, методичною та фінансовою допомогою за рішенням Президента.

4.2. Члени Спілки зобов’язані:

4.2.1. виконувати вимоги Статуту Спілки, рішень органів управління Спілки;

4.2.2. сплатити вступний внесок та регулярно сплачувати членські внески;

4.2.3. обережно відноситись до інвентарю та обладнання, наданому в користування;

4.2.4. дотримуватися цього Статуту, максимально сприяти виконанню завдань Спілки.

 1. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ, КЕРІВНИХ, 

ВИКОНАВЧИХ, КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ СПІЛКИ

5.1. Вищим органом управління Спілки є Загальні збори.

5.2. Керівним органом Спілки є Правління.

5.3. Виконавчим органом Спілки є Виконавчий директор.

5.4. Контролюючим органом Спілки є Ревізійна комісія.

5.5. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані на вимогу Президента, Віце-Президента, Правління, або на вимогу не менше 1/3  загальної кількості членів Спілки, чи на вимогу Ревізійної комісії.

5.6. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів члени Спілки повідомляються про порядок денний, дату та місце їх проведення, а про дату проведення, місце проведення та порядок денний позачергових Загальних зборів – не пізніше, ніж за 10 календарних днів.

Будь-який член Спілки має право вимагати включення будь-яких питань до порядку денного не пізніше ніж за п’ять днів до дати проведення Загальних зборів.

Загальні збори є правомочними, якщо на них присутні не менше 60% членів Спілки. У разі відсутності кворуму визначається нова дата і місце проведення Загальних зборів, про що члени Спілки  повідомляються додатково.

5.7. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

5.7.1. прийняття Статуту Спілки  та внесення змін та доповнень до нього;

5.7.2. обрання та відкликання Президента, Віце-Президента та членів Правління, членів Ревізійної комісії Спілки;

5.7.3. затвердження кошторису Спілки;

5.7.4. прийняття рішення про припинення діяльності або реорганізацію Спілки;

5.7.5. затвердження річного звіту про діяльність Спілки та висновків Ревізійної комісії;

5.7.6. ухвалення внутрішніх нормативних документів Спілки, ухвалення яких виходить за межі компетенції Правління, Президента або Виконавчого директора;

5.7.7. скасування або внесення змін до рішень Правління;

5.7.8. прийняття рішення за скаргами на дії та рішення керівних органів Спілки;

5.7.9. будь-які інші питання діяльності Спілки, в тому числі віднесені до компетенції інших органів Спілки, якщо Загальні збори приймуть відповідне рішення.

5.8. Усі рішення Загальних зборів ухвалюються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосували не менше 2/3 всіх присутніх членів Спілки, крім випадків, що визначені цим Статутом.

Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Спілки, відчуження майна Спілки на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Спілки, про припинення діяльності або реорганізацію приймаються більшістю у 3/4 голосів членів Спілки, які беруть участь у Загальних зборах Спілки.

5.9. Проколи Загальних зборів ведуться, оформлюються та підписуються Головою та секретарем Загальних зборів, які обираються на початку Загальних зборів простою більшістю голосів Членів спілки відкритим голосуванням на строк до проведення наступних Загальних зборів.

5.9.1. Зберігання протоколів Загальних зборів організовується Виконавчим директором Спілки. Протоколи мають бути видані для ознайомлення на вимогу будь-якого Члена Спілки. Будь-який член Спілки має право висловити зауваження щодо точності відображення у протоколі перебігу Зборів та вимагати внесення змін або доповнень до протоколів. Процедура прийняття рішення щодо внесення змін або доповнень до протоколу затверджуються Загальними зборами.

5.10. Рішення, прийняті на Загальних зборах, є обов’язковими для всіх членів Спілки, в тому числі тих, що не голосували за прийняття цього рішення.

5.11. Правління

5.11.1. Правління є керівним органом Спілки, який управляє діяльністю Спілки у період між Загальними зборами. Правління організує виконання рішень Загальних зборів та здійснює поточне керівництво діяльністю Спілки.

5.11.2. Кількісний склад Правління – п’ять осіб, а саме: три члени правління з числа членів Спілки-юридичних осіб та/або з числа членів Спілки-фізичних осіб, Президент, Віце-Президент. Члени правління обираються строком на один рік Загальними зборами.

Правління очолює Президент, його заступником є Віце-Президент, який виконує повноваження Президента під час його поважної відсутності, та делеговані йому Президентом та/або Загальними зборами повноваження.

5.11.3. Порядок роботи Правління є таким:

1) Чергові засідання Правління скликаються Президентом, Віце-Президентом не рідше одного разу на 3 місяців, а позачергові – у будь-який час Президентом, Віце-Президентом або будь-яким членом Правління;

2) Порядок денний засідання Правління формується Президентом, Віце-Президентом або тим членом Правління, який скликав засідання Правління, на підставі отриманих ним пропозицій членів Правління та Виконавчого директора;

3) Президент, Віце-Президент або член Правління, який скликав засідання Правління, письмово повідомляє інших осіб, що входять до складу Правління, Виконавчого директора про час і місце проведення, а також порядок денний засідання Правління не менш ніж за 5 (п’ять) днів до проведення засідання Правління.

4) Правління обговорює та вирішує будь-які питання, обговорення чи вирішення яких вимагає Президент, Віце-Президент, незалежно від їхньої наявності в порядку денному.

5) Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менш ніж 1/3 складу Правління.

6) До компетенції Правління входить:

– розробка стратегії діяльності Спілки;

– схвалення змістовного та фінансового звітів;

– схвалення фінансового плану Спілки на наступний рік;

– нагляд за поточною діяльністю Спілки та Виконавчим директором;

– розгляд та затвердження нових програм та проектів Спілки;

– розгляд, узгодження та передання на затвердження Загальним Зборам змістовного та фінансового звітів про діяльність Спілки за минулий період;

– ухвалення регламентів, політик, процедур та інших нормативних документів, що стосуються:

А) основ фінансових процедур та фінансового звітування Спілки;

Б) призначення, звільнення та посадових обов’язків Виконавчого директора;

В) обов’язків членів Спілки;

Г) визначає розмір та порядку сплати вступних і членських внесків;

Д) розпорядження майном Спілки на суму, затверджену протоколом Правління;

– підготовка Загальних зборів, визначення порядку денного Загальних зборів, місця й часу їхнього проведення;

– забезпечення виконання стратегічних та поточних планів діяльності Спілки;

– затвердження емблеми Спілки, іншої атрибутики та символіки Спілки;

– прийняття рішення про заснування засобів масової інформації;

– прийняття рішення щодо створення відокремлених підрозділів або представництв Спілки;

– затвердження штатного розкладу Спілки;

– вирішення питання про призначення та розмір матеріального або іншого виду заохочення членів Спілки та членів Правління, Виконавчого директора (при вирішенні питання щодо заохочення члена Правління, Президента, Віце-Президента ці особи не беруть участь у голосуванні);

– вирішення всіх інших питань діяльності Спілки, що не віднесені до компетенції Загальних зборів;

5.11.4. Рішення Правління ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх. Якщо кількість голосів тих членів Правління, які проголосували «за» та «проти», є рівною, рішення Президента є вирішальним.

5.11.5. Ведення протоколів засідань Правління та їхнє зберігання організовується Виконавчим директором. Протоколи мають бути видані для ознайомлення на вимогу будь-якого члена Спілки.

5.12. Президент

5.12.1. Посаду Президента займає особа, що обирається Загальними зборами строком на п’ять рокiв. Президент може бути відкликаний зі своєї посади достроково за рішенням Загальних зборів або за власним бажанням.

5.12.2. До компетенції Президента належить:

1) організація роботи Правління,

2) подання на затвердження та звільнення Правлінню кандидатури Виконавчого директора,

3) скликання засідань Правління та формування порядку денного засідань Правління,

4) підписання документів, ухвалених рішенням Правління,

5) відповідно до трудового законодавства приймати і звільняти працівників, застосовувати міри заохочення і накладати стягнення до них та делегувати такі та інші повноваження Виконавчому директору,

6) представництво Спілки без довіреності у відносинах з органами державної влади та управління, із підприємствами, установами та організаціями, іншими юридичними та фізичними особами, правоохоронними, судовими та іншими органами, підписання будь-яких документів від імені Спілки без довіреності, у тому числі, укладення від імені Спілки без довіреності будь-яких договорів, угод, контрактів, фінансових, банківських  документів, звітів, що стосуються Спілки,

7) здійснювати будь-які інші дії, необхідні для досягнення цілей Спілки, передбачених даним Статутом, за винятком тих, що є винятковою компетенцією Загальних зборів.

5.12.3. Президент має право без доручення діяти від імені Спілки, представляти її у всіх підприємствах, установах і організаціях, органах державної влади будь-якої ланки, в органах місцевого самоврядування та в міжнародних організаціях, делегувати свої повноваження на підставі наказу Віце-Президенту.

5.13. Віце-Президент

5.13.1. Віце-Президент виконує повноваження Президента під час його поважної відсутності та інші повноваження, що надані йому Загальними  зборами, Правлінням або делеговані Президентом.

5.13.2. Віце-Президент обирається Загальними зборами строком на п’ять років. Віце-Президент може бути відкликаний зі своєї посади достроково за рішенням Загальних зборів або за власним бажанням.

5.13.3. Також Віце-Президент без доручення представляє Спілку на симпозіумах, конференціях, семінарах, зустрічах, виставках, фестивалях, семінарах, конгресах, круглих столах, прес-конференціях, форумах, зборах, громадських слуханнях, навчальних (освітніх) курсах, школах, лекціях, з’їздах та інші публічних заходах, організованих Спілкою або в яких Спілка бере участь.

5.14.  Виконавчий директор

5.14.1. Виконавчий директор призначається Правлінням на невизначений строк за пропозицією Президента, Віце-Президента. Виконавчий директор не може бути членом Правління. Повноваження Виконавчого директора припиняються за рішенням Правління, Президента або за власним бажанням.

5.14.2. До компетенції Виконавчого директора належить:

– здійснення поточного керівництва діяльністю Спілки між засіданнями Правління, організація виконання рішень Правління;

– представництво Спілки у відносинах з органами державної влади та управління, із підприємствами, установами та організаціями, іншими юридичними та фізичними особами;

– укладення від імені Спілки без довіреності будь-яких договорів, угод, контрактів, при цьому Виконавчий директор має право укладати від імені Спілки угоди, сума яких не перевищує суму, затвержденну протоколом Правління;

– підписання інших документів від імені Спілки, в тому числі платіжних доручень, документів бухгалтерської звітності та інших фінансових документів,

– виконувати інші повноваження, покладені на нього Загальними зборами, Президентом, Віце-Президентом, Правлінням.

5.14.3. Виконавчий директор звітує про діяльність Спілки не менш ніж один раз на шість місяців перед Правлінням, і не менш ніж один раз на два роки – перед Загальними зборами.

5.14.4. Виконавчий директор діє виключно в межах повноважень, що надані йому цим Статутом, рішень Правління та Загальних зборів Спілки.

5.15. Ревізійна комісія

Контроль за господарською діяльністю Спілки здійснюється Ревізійною комісією, що створюється Загальними зборами у кількості не менше трьох осіб на два роки. До складу Ревізійної комісії можуть входити тільки члени Спілки. До наявності в Спілці не менше ніж чотирьох членів Ревізійна комісія може діяти в складі , визначеному Загальними зборами.

Роботою Ревізійної комісії керує Голова Ревізійної комісії, який обирається членами Ревізійної комісії.

5.16. Перевірка господарської діяльності Спілки проводиться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, за власною ініціативою або за вимогою 1/3 членів Спілки.

Ревізійна комісія вправі вимагати від членів Спілки надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів і особистих письмових пояснень. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Загальним зборам.

5.17. Ревізійна комісія зобов’язана обов’язково вимагати скликання позачергових Загальних зборів, якщо виникла загроза істотним інтересам Спілки або виявлені зловживання посадових осіб Спілки.

5.18. Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати річний звіт.

5.19. Положення про порядок діяльності Ревізійної комісії затверджується Загальними зборами.

До Ревізійної комісії не можуть входити особи, які входять до складу Правління, та штатні працівники Спілки.

5.20. Органи управління Спілкою можуть прийняти рішення шляхом голосування за допомогою засобів зв’язку. Порядок прийняття рішень шляхом електронного голосування або за допомогою інших засобів зв’язку, також перелік рішень, які не можуть ухвалюватися поза засіданнями Правління, визначається окремим рішенням Загальних зборів щодо такого порядку проведення Загальних зборів, Регламентом Правління – щодо процедури прийняття рішень шляхом використання засобів зв’язку Правлінням.

 1. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ СПІЛКИ.

ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ СПІЛКИ 

6.1. Оскарження рішень чи дій Виконавчого директора

6.1.1. Член Спілки може оскаржити дії або рішення Виконавчого директора до Президента. Скарга подається фізичною особою-членом Спілки або уповноваженою особою члена Спілки-юридичної особи.

6.1.2. Президент зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 днів з моменту отримання. Для розгляду скарги Президент має отримати письмові пояснення від Виконавчого директора, а також може отримати пояснення від особи, що подала скаргу, інших осіб, отримати документи, які стосуються суті скарги.

6.1.3. За результатами розгляду скарги Президент приймає рішення у межах своєї компетенції, про яке повідомляє особу, що подала скаргу.

6.1.4. Якщо Президент вирішить, що рішення, яке слід прийняти, виходить за межі його компетенції, він передає скаргу і всі матеріали, що її стосуються, на розгляд Правління, про що повідомляє особу, що подала скаргу.

6.1.5. Правління на найближчому засіданні зобов’язане розглянути скаргу і прийняти рішення, про яке повідомляє особу, що подала скаргу.

6.2. Оскарження рішень чи дій Президента

6.2.1. Член Спілки може оскаржити дії або рішення Президента до Правління.

6.2.2. Підготовка скарги до розгляду доручається одному з членів правління, який має отримати письмові пояснення від Президента, а також може отримати пояснення від особи, що подала скаргу, інших осіб, отримати документи, які стосуються суті скарги.

6.2.3. Правління на найближчому засіданні зобов’язане розглянути скаргу і прийняти рішення, про яке повідомляє особу, що подала скаргу.

6.2.4. Якщо Правління вирішить, що рішення, яке слід прийняти, виходить за межі його компетенції, вона передає скаргу і всі матеріали, що її стосуються, на розгляд Загальних зборів, про що повідомляє особу, що подала скаргу.

6.2.5. Загальні збори на найближчих зборах зобов’язані розглянути скаргу і прийняти рішення, про яке повідомляється особа, що подала скаргу.

6.3. Оскарження рішень чи дій Правління

6.3.1. Член Спілки може оскаржити дії або рішення Правління до Загальних зборів. Підготовка скарги до розгляду доручається одному з членів правління, який має отримати письмові пояснення від Президента, а також може отримати пояснення від інших членів Правління, особи, що подала скаргу, інших осіб, отримати документи, які стосуються суті скарги.

6.3.2. Загальні збори зобов’язані розглянути скаргу і прийняти рішення, про яке повідомляє особу, що подала скаргу.

6.4. Оскарження до Ревізійної комісії

6.4.1. Член Спілки може оскаржити будь-яке рішення або дії Виконавчого директора, Президента або Правління, що стосуються фінансових аспектів діяльності Спілки, до Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має розглянути скаргу протягом 20 днів з моменту отримання. Для розгляду скарги Голова ревізійної комісії має отримати письмові пояснення від особи Виконавчого директора або Голови правління, а також може отримати пояснення від особи, що подала скаргу, інших осіб, отримати документи, які стосуються суті скарги.

6.4.2. За результатами розгляду скарги Ревізійна комісія ухвалює рішення у межах своєї компетенції, про яке повідомляє особу, що подала скаргу.

6.5. Керівні органи Спілки  зобов’язані звітувати перед членами Спілки у частині покладених на них посадових повноважень та здійснення статутних завдань Спілки раз на рік на щорічних чергових Загальних зборах.

6.5.1. Звіт готує Президент або Віце-Президент, в звіті відображаються такі питання:

1) аналіз виконання Спілкою, у тому числі її структурними підрозділами, основних завдань;

2) аналіз виконання річного плану Спілки, позитивні та негативні явища під час його виконання;

3) чисельність Спілки, залучення нових членів та створення структурних підрозділів;

4) фінансова діяльність Спілки, використання коштів, що поступили на рахунок Спілки з метою виконання статутних завдань Спілки;

5)  результати підприємницької діяльності Спілки та її відокремлених підрозділів;

6) основні завдання Спілки та її структурних підрозділів на наступний рік.

6.5.2. Усі керівні органи Спілки мають у 30 денний терміни надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Спілки щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

6.5.4. Президент забезпечує для членів Спілки вільний доступ до інформації про  діяльність керівних органів Спілки, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

6.5.5. У разі виявлення в порядку, визначеному цим Статутом, порушень закону з боку Правління, його членів, Загальні збори, Ревізійна комісія інші визначені Статутом особи можуть вимагати звіту Правління або членів Правління щодо яких маються висновки про порушення закону, на найближчих Загальних зборах, у тому числі позачергових.

 1. ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ СПІЛКИ

7.1. Відокремлений підрозділ створюється на підставі рішення Загальних зборів Спілки за адміністративно-територіальним поділом та має найменування з посиланням на такий поділ.

7.2. Відокремлений підрозділ діє на підставі Положення, яке затверджується Загальними зборами Спілки. Положення не повинно суперечити Статуту Спілки.

Відокремлений підрозділ Спілки очолює керівник, призначений на посаду Правлінням Спілки.

7.3. До повноважень відокремленого підрозділу Спілки відноситься:

7.3.1. представництво інтересів Спілки у відповідному регіоні України;

7.3.2. пропагування діяльності Спілки у відповідному регіоні України;

7.3.3. подання до центрального апарату Спілки пропозицій щодо кандидатів до вступу у Спілку;

7.3.4. здійснення повноважень у відповідності до рішення керівних органів Спілки.

7.4. Відокремлений підрозділ Спілки легалізує свою діяльність відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання». Відокремлений підрозділ не є юридичною особою.

 

 1. ВЛАСНІСТЬ,МАЙНО, МАЙНОВІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПІЛКИ

ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ 

ТА ІНШОГО МАЙНА СПІЛКИ

8.1. Спілка для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Спілці його членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності Спілки, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

8.2. Право власності Спілки реалізовує її вищий орган управління в порядку, передбаченому законом та статутом. Окремі функції щодо управління майном за рішенням вищого органу управління Спілки можуть бути покладені на створені ним відповідно до статуту керівні органи, юридичні особи (товариства, підприємства), відокремлені підрозділи Спілки або передані громадським спілкам, утвореним Спілкою.

8.3. У разі саморозпуску Спілки її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Спілки на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об’єднанню, а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

8.4. У разі реорганізації Спілки її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

8.5. Спілка не може отримувати фінансування у будь-якій формі від політичних партій, політичних блоків, керівників політичних партій та політичних блоків.

8.6. Спілка несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до укладених нею угод усім належним їй майном, на яке може бути звернене стягнення, відповідно до чинного законодавства.

8.7. Спілка не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а члени Спілки не відповідають за зобов’язаннями Спілки чи один одного, якщо інше не передбачене їхніми Статутами (Положеннями) або договорами, укладеними між ними.

8.8. Внутрішніми нормативними актами Спілка може встановлювати додаткові, порівняно до чинного законодавства, трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або окремих їхніх категорій.

8.9. Отриманий прибуток використовується лише на цілі, передбачені цим Статутом.

8.10. Спілка має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону.

8.11. Джерелами формування майна Спілки є:

8.11.1. благодійні пожертвування;

8.11.2. безповоротна фінансова та інша допомога;

8.11.3. прибуток, отриманий від діяльності, передбаченої цим Статутом;

8.11.4. інші джерела, не заборонені чинним законодавством, у тому числі вступні та членські внески.

8.12. Спілка є неприбутковим громадським об’єднанням, яке створене та діє на підставі Закону України «Про громадські об’єднання», іншого чинного законодавства України, яке регулює порядок створення та діяльності громадських об’єднань;

Спілці забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Спілки, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

Спілка передає активи одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховує до доходу бюджету у разі припинення Спілки (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Доходи (прибутки) Спілки використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Спілки, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ СПІЛКИ

9.1. Право вносити зміни та доповнення до цього Статуту належить виключно Загальним зборам.

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

10.1. Припинення діяльності Спілки здійснюється:

1) за рішенням Спілки, прийнятим Загальними зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;

2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Спілки.

10.2. Припинення діяльності Спілки має наслідком припинення Спілки як юридичної особи у порядку, встановленому законодавством України.

10.3. Якщо вартості майна Спілки, яке безпосередньо здійснює підприємницьку діяльність і щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов’язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство Спілки відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

10.4. Спілка має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

10.5. Рішення про саморозпуск Спілки приймається Загальними зборами, які створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Спілки як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Спілки після її ліквідації відповідно до статуту.

10.6. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення Спілки про саморозпуск розпочинається припинення Спілки як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.

10.7. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення Спілки про саморозпуск таке рішення не може бути скасоване Спілкою.

10.8 Відмова у визнанні рішення про саморозпуск Спілки має наслідком втрату чинності зазначеним рішенням.

10.9. Припинення діяльності Спілки не має наслідком припинення юридичних осіб – членів Спілки.

10.11. Реорганізація Спілки здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Спілки, яке приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

10.12. Вступ Спілки до складу громадської спілки не є реорганізацією Спілки і не має наслідком припинення її діяльності.

10.13. З дня вчинення уповноваженим органом з питань реєстрації дій, визначених законодавством, здійснених після отримання цим органом повідомлення Спілки про рішення про реорганізацію, розпочинається припинення Спілки. З цього часу керівний орган Спілки може здійснювати лише повноваження комісії з реорганізації, якщо такі повноваження покладені на нього Загальними зборами.

10.14. З дня прийняття уповноваженим органом з питань реєстрації рішення, визначеного законом, рішення щодо реорганізації Спілки не можуть бути скасовані Спілкою.

10.15. Відмова у визнанні рішення щодо реорганізації Спілки має наслідком втрату чинності зазначеним рішенням та продовження самостійної діяльності відповідних громадських об’єднань.

10.16. Спілка може бути заборонена судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації в разі виявлення ознак порушення Спілкою вимог статей 36, 37 Конституції України, статті 4  Закону України «Про громадські об’єднання». Заборона Спілки має наслідком припинення її діяльності у порядку, встановленому Законом, та виключення з Реєстру громадських об’єднань.

10.17. У разі прийняття рішення про заборону Спілки майно, кошти та інші активи Спілки за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

10.18. На виконання рішення суду про заборону Спілки уповноважений орган з питань реєстрації вносить відповідний запис до Реєстру громадських об’єднань. Припинення діяльності Спілки  за рішенням про заборону, здійснюється у порядку, визначеному законом.

10.19. Інші підстави для заборони діяльності Спілки, крім зазначених законом, не допускаються.

10.20. Припинення Спілки включає:

1) припинення внутрішньо організаційної діяльності;

2) припинення Спілки як юридичної особи.

10.21. Припинення діяльності Спілки розпочинається з дня, зазначеного у частині восьмій статті 26, частині шостій статті 27  Закону України «Про громадські об’єднання», з дня набрання законної сили рішенням суду про заборону Спілки. З цього ж дня припиняється членство (участь) у Спілці.

10.22. Припинення внутрішньо організаційної діяльності Спілки, у тому числі передання до відповідних архівних установ документації Спілки, здійснюється протягом 60 днів з дня, зазначеного у частині другій цієї статті. Протягом встановленого часу управління поточними справами Спілки, спрямованими на припинення її діяльності, здійснює керівний орган Спілки. Після завершення зазначених дій діяльність керівного органу Спілки припиняється (за винятком покладених на нього повноважень ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації).

10.23. Припинення Спілки як юридичної особи не може бути зупинено або скасовано Спілкою після дня внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

10.24. У разі прийняття судом рішення про припинення Спілки з підстав, зазначених у Законі України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, Спілка протягом шести місяців в довільній формі повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації про продовження діяльності без статусу юридичної особи та надає відомості про особу (осіб), уповноважену представляти Спілку, в обсязі, визначеному  Законом.

10.25. У разі неотримання уповноваженим органом з питань реєстрації протягом шести місяців повідомлення Спілки про продовження діяльності без статусу юридичної особи уповноважений орган з питань реєстрації вносить до Реєстру громадських об’єднань запис про припинення діяльності Спілки.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Право тлумачення, роз’яснення та трактування цього Статуту належить Правлінню. Щодо тлумачення, роз’яснення та трактування Статуту Правління ухвалює рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо його підтримано 2/3 голосів від загального складу Правління.

Засновники:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“АЙПІ.СОФТ”

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АЙ СІ СІСТЕМС»

Зворотній зв`язок